Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Gedragscode

Deze Gedragscode is een document in ontwikkeling. Het is nauw verbonden aan een aantal uitgangspunten rond meerstemmigheid die het instituut hanteert. Nieuwe Instituut is een lerende organisatie en nodigt uit tot kritische noten en het doen van aanvullingen en suggesties op dit document en onze praktijk. Als je denkt dat er iets ontbreekt, zou kunnen worden opgehelderd of verbeterd, neem dan contact op met Flora van Gaalen, Taco de Neef en Hanna Piksen via het speciale emailadres voor berichten over de code.

1. Waarom we een gedragscode hebben

Nieuwe Instituut wil een zo veilig mogelijke omgeving bieden aan alle online en offline bezoekers, deelnemers en menselijke en niet-menselijke gebruikers, waaronder de eigen medewerkers. Daar moeten we samen voor zorgen. In een gedragscode vertalen we de uitgangspunten en principes waar het instituut voor staat naar concrete afspraken.

Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat het instituut een plek is waar iedereen zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en zich vrij kan uitdrukken?

We vragen je om de volgende afspraken na te leven en elkaar – en ons! – eraan te helpen herinneren.

2. Op wie de gedragscode van toepassing is

De gedragscode geldt voor iedereen die bij Nieuwe Instituut aanwezig is. Ook voor bezoekers en deelnemers aan online activiteiten en gebruikers van de buitenruimte en de digitale omgevingen van het instituut. Medewerkers, publiek en samenwerkingspartners (waaronder sprekers) moeten zich eraan houden, net als facilitators, sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en organisatoren.

3. Wat wij van je vragen

Laten we er samen voor zorgen dat de ruimtes van het instituut voor ons allemaal een prettige plek zijn. Help mee om ze zo toegankelijk, veilig en comfortabel mogelijk te maken en te houden. We nodigen je uit om daar een actieve rol in te spelen. Verplaats je in de positie, (geleefde) ervaringen en de denkbeelden van anderen. Leer van elkaar vanuit een open en belangstellende houding ten aanzien van wat iemand te vertellen heeft. Wissel op een geduldige, zorgzame en respectvolle manier met elkaar van gedachten. Laat elkaar uitpraten, luister aandachtig. Pas op elkaar en informeer hoe het met iemand gaat als je denkt dat het nodig is.

Spreek een ander rechtstreeks op het naleven van de afspraken aan als de omstandigheden en sfeer daarnaar zijn, of benader een medewerker van het instituut om daarbij te bemiddelen. Neem onmiddellijk contact op met een medewerker van Nieuwe Instituut als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of als je andere zorgen hebt. Draag daarbij ook altijd zorg voor je eigen veiligheid.

Grijp in, laat van je horen of neem contact op met een medewerker

• als iemand verbaal, fysiek of ander geweld gebruikt tegen een ander, of die daarmee bedreigt.
• als iemand aanzet tot geweld tegen welk individu of welke groep dan ook.
• als er opmerkingen worden gemaakt, gesprekken worden gevoerd of presentaties worden gegeven die op een irrelevante, ongewenste of aanstootgevende manier betrekking hebben tot achtergrond, gezinssituatie, geslacht, genderidentiteit of–expressie, burgerlijke staat, seksuele oriëntatie, moedertaal, leeftijd, bekwaamheid of beperking, ras en/of etniciteit, geboorteland, sociaaleconomische status, religie, geografische locatie, of enige andere dimensie van diversiteit.
• als er sprake is van intimidatie, stalken, of van fotograferen of het maken van audio- of video-opnamen zonder toestemming.

4. Wanneer de Gedragscode niet wordt nageleefd

Als een deelnemer aan of aanwezige bij een on- of offline activiteit zich schuldig maakt aan intimiderend of anderszins ontoelaatbaar gedrag, kan het personeel maatregelen nemen die het nodig acht, waaronder het waarschuwen van de overtreder of het zonder terugbetaling van de entreekosten verwijderen van de overtreder uit Nieuwe Instituut of de digitale omgeving van een activiteit. Aanwezigen die verzocht worden om op te houden met ontoelaatbaar gedrag, moeten daar direct gehoor aan geven.

5. Overtredingen van de Gedragscode door medewerkers

Wees niet bang om contact te zoeken met een ander personeelslid als je merkt dat een medewerker van het instituut zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Er zullen dan passende maatregelen worden genomen.

Inspiratie

Bij het opstellen van deze gedragscode zijn we geïnspireerd door de Afrotech Fest Code of Conduct, die ontwikkeld is met behulp van bronnen en begeleiding van Geek Feminism, CSSConf en JSConf, de Conference Code of Conduct, en de XOXO Community Code of Conduct. Een andere inspiratiebron voor deze gedragscode zijn de Mozilla Community Participation Guidelines.

Alle content die via deze links kan worden geraadpleegd blijft eigendom van de auteurs van het materiaal.