Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Open Call: The Biennale as Metabolism

Nieuwe Instituut en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren een open oproep voor voorstellen van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk onderzoekers die de onzichtbare stromen van materiaal, afval en arbeid blootleggen die schuilgaan achter de presentaties op de Architectuur Biënnale Venetië. Het in kaart brengen en visualiseren van dit metabolisme kan het inzicht en bewustzijn vergroten dat nodig is om een duurzamere biënnale te ontwikkelen die een positieve bijdrage levert aan het ecosysteem van Venetië.

Deze open oproep is inmiddels gesloten. Lees hier meer over de drie geselecteerde projecten.

31 augustus 2022

Elke twee jaar reist de internationale architectuurgemeenschap naar Venetië om zich te laten inspireren door presentaties, om oude vrienden en nieuwe mensen te ontmoeten, om na te denken over architectuur en stedenbouw en om te discussiëren over de urgenties waarmee het vakgebied wordt geconfronteerd. Tegen de achtergrond van een stad die lijdt onder de gevolgen van klimaatverandering en het hoofd probeert te bieden aan het gewicht van de toeristenindustrie, ontstaan veel discussies over duurzaamheid. Maar waar is de stad Venetië in deze discussies? Hoe dragen de biënnale zelf en al haar deelnemers bij aan een duurzame toekomst van de genereuze stadsgastheer van dit evenement? Hoeveel krijgt de stad ervoor terug naast financiële winst en nog meer bezoekers?

Onderzoeksprogramma

Deze vragen worden al jaren gesteld door We are here Venice, een actiegroep en onderzoeksinstelling die streeft naar een duurzame en leefbare toekomst voor Venetië. Samen met We are here Venice en een groep opdrachtgevers die deze ambitie deelt, heeft het Nieuwe Instituut initiatief genomen om een meerjarig onderzoeksproject te ontwikkelen dat kan leiden tot een model voor specifiek een duurzame biënnale en meer in het algemeen duurzame internationale presentaties op dit soort platforms. We are here Venice zal dit onderzoek inbedden in de lokale gemeenschappen van Venetië en ervoor zorgen dat kennis, methoden en processen van Venetianen over materialen en hergebruik worden gedeeld.

Het onderzoek is gericht op het blootleggen van een beeld van de biënnale dat geen enkele bezoeker heeft gezien of heeft kunnen zien. Het biedt een glimp van de in- en uitgaande stromen van materialen, transport, arbeid en restmateriaal die inherent zijn aan de opbouw van de tentoonstellingen in de paviljoens. Voor dit onderzoek bundelt het Nieuwe Instituut de krachten met Superuse, een architectenbureau gevestigd in Rotterdam, dat al meer dan 25 jaar strategieën ontwerpt om met hergebruikte materialen te bouwen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Om onderzoek te stimuleren en de architectuurgemeenschap in Nederland te betrekken, wordt deze open oproep samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerd.

Uitkomsten, in de vorm van manieren om de totstandkoming van tentoonstellingen circulair of zelfs regeneratief te laten verlopen, worden gedeeld met andere nationale paviljoens die aan de biënnale deelnemen. Dit biedt de gelegenheid om in gesprek te gaan in samenwerkingsverband.

Meer informatie over het thema van de biënnale

De achttiende editie van La Biennale di Venezia 2023 loopt van 20 mei tot 26 november 2023 en wordt ontwikkeld onder de artistieke leiding van architect en onderzoeker Lesley Lokko. Het overkoepelende thema is The Laboratory of the Future. Het volledige statement van curator Lokko is online te lezen.

Het onderzoeksproject waarbinnen deze open oproep plaatsvindt, staat los van het nog niet aangekondigde Nederlandse paviljoen en het thema van die tentoonstelling. Het is de bedoeling om ze met elkaar te verbinden, zoals Lokko de notie dekolonisatie koppelt aan die van het terugdringen van koolstofgebruik, of de manier waarop ze definities van het woord 'laboratorium' laat aansluiten bij hoe socioloog Richard Sennett het etymologisch nauw verwante woord 'werkplaats' ontleedt. Sennetts analyse biedt een ander soort verdieping bij het concept van gezamenlijk werken; de gedeelde inzet als een waardevol instituut dat het maatschappelijke leven bij elkaar houdt.

Voor wie is deze oproep?

Nieuwe Instituut en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roepen (landschaps)architecten, stedenbouwers, ruimtelijk onderzoekers op om voorstellen in te dienen voor (onderzoeks)projecten gericht op het visualiseren en analyseren van materiaal- en afvalstromen, productieketens, vervoersbewegingen en arbeidskrachten, voor projecten gericht op ander materiaalgebruik en hergebruik, of projecten gericht op het ontwerpen van circulaire systemen, met aandacht voor de lokale context. De voorkeur gaat uit naar programma's die samenwerkingsverbanden omvatten met onderzoekers en praktijkbeoefenaars, instellingen en organisaties in Nederland en daarbuiten.

Zowel individuen als collectieven kunnen deelnemen. Met de indieners van de gehonoreerde voorstellen wordt een team gevormd rond architectenbureau Superuse dat gezamenlijk werkt aan het transparant maken van de onzichtbare impact van de biënnale.

Deelnemers kunnen het thema The Biennale as Metabolism op diverse manieren benaderen:

 • visualiseren en analyseren van materiaal- en afvalstromen die ontstaan rond (bijvoorbeeld) de biënnale;
 • visualiseren en analyseren van productieketens, waarbij wordt gereflecteerd op arbeidskrachten en vervoersbewegingen, voor internationale presentaties, zoals de biënnale;
 • inzicht bieden in de mogelijke ruimtelijke, politieke, ecologische of sociale gevolgen van een biënnale in de lokale context;
 • een voorstelling maken van ontwerpen van circulaire systemen aan de hand van alternatief materiaalgebruik.

Projecten kunnen divers van opzet zijn. Zo kunnen ze de vorm aannemen van:

 • nieuw architectuur- en ontwerponderzoek;
 • aanvullend onderzoek voor bestaande projecten die mogelijk al eerder zijn gepresenteerd maar nog in ontwikkeling zijn;
 • projecten gericht op het verspreiden van kennis, zoals evenementen, symposia, workshops en publicaties; - innovatieve samenwerkingen met instellingen of organisaties, met heldere en communiceerbare resultaten; - digitale tools of software oplossingen;
 • speculatieve of artistieke interventies en events.

Het wordt ontwikkeld parallel aan het Nederlandse paviljoen, maar vormt geen onderdeel van de Nederlandse inzending tijdens biënnale, met andere woorden: een toegekend project leidt niet tot een presentatie in het Nederlandse paviljoen.

Waar wordt op beoordeeld?

Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zullen een adviescommissie benoemen die de selectie zal maken voor het publieke parallelprogramma. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de volgende drie criteria:

 • de relatie tot het thema van The Biennale as Metabolism;
 • relevantie op het gebied van de hedendaagse architectuur;
 • capaciteit om relevante vakgerelateerde en maatschappelijke kwesties aan te kaarten en diverse kanalen in te zetten voor de verspreiding ervan.

Indienen

Een voorstel kun je indienen tot uiterlijk woensdag 19 september 2022 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Architectuur Biënnale Venetië #1_Publiek Parallelprogramma Nederlands paviljoen'.

Een aanvraag bevat de volgende informatie:

a. introductie (maximaal 250 woorden) waarin deelnemers de relatie tussen hun voorstel en voorgaande projecten en interesses uiteenzetten. NB: er wordt niet gevraagd om een cv;
b. beknopte omschrijving van het project, doelstellingen en drijfveren van het project en een voorstel voor een globale tijdsplanning (voor, tijdens, na de biënnale) en de relatie met het hoofdprogramma (maximaal 1000 woorden);
c. relevante documentatie van eerder werk van deelnemers en samenwerkingspartners, inclusief beelden van het voorgestelde project (maximaal 20 beelden) en/of links naar audio- of videobestanden (maximaal 10 minuten);
d. werkmethode en bijbehorende planning (maximaal 250 woorden);
e. beschrijving van de doelgroep en hun betrokkenheid bij het project (maximaal 100 woorden);
f. realistisch budget, inclusief eventuele cofinanciering;
g. uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar.

Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld en te worden ingediend in één pdf-bestand van maximaal 10 MB, dat uit maximaal vijf A4'tjes bestaat. Exclusief het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Let op:

 • Het duurt een werkdag voordat een nieuw account voor de online aanvraagomgeving is geactiveerd. Maak dit daarom op tijd aan.
 • Je kunt geen conceptvoorstellen aan het fonds voorleggen.

Selectieprocedure

De beoordeling van deze open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen.

Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verwachten minimaal twee en maximaal vijf projecten te ondersteunen, met een maximale bijdrage van ¬ 25.000 per project. Voor deze oproep is een budget van maximaal ¬ 50.000 beschikbaar gesteld.

Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en op basis van de criteria van de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023. Per aanvraag brengt de commissie een advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Afwijkend op de Regeling Open Oproep zijn de volgende bepalingen van deze regeling niet van toepassing:
Artikel 7.2
Artikel 8.4

Ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie

Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvang je via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een ontvangstbevestiging. De selectie wordt uiterlijk eind oktober 2022 via de online aanvraagomgeving aan de in behandeling genomen voorstellen bekendgemaakt. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren via de website over de geselecteerde voorstellen. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve beschikking.

Vragen

Voor vragen over de open oproep kun je contact opnemen met Ibrahim Alaoui Chrifi via[ i.alaouichrifi@stimuleringsfonds.nl](mailto: i.alaouichrifi@stimuleringsfonds.nl) of Dominique Geelen via d.geelen@stimuleringsfonds.nl of bellen met 010-4361600.

Deze open oproep is inmiddels gesloten. Lees hier meer over de drie geselecteerde projecten.